جمعه, 25 خرداد 1403

انجام خدمات فنی، مهندسی، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات شبکه فناوری اطلاعات ​خط یک مترو اصفهان

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی، مهندسی، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات شبکه فناوری اطلاعات  خط یک مترو اصفهان را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 38001175-031 تماس حاصل فرمایید.

شرایط و مشخصات مناقصه:

o   موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی

o   مدت انجام کار:یکسال شمسی می باشد.

o  هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.700.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 8133227758  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد دبیرخانه گردد.   شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

o رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.

o  جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی  می‌باشند.

o   در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و برابر قوانین و مقررات با نفر دوم و یا سوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفرات بعدی نیز حاکم می باشد.

 

o    ارائه پروانه فعالیت در حوزه «نصب و پشتیبانی محصولات افتا» یا «امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها»  از مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری الزامی است.

o    ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن الزامی است.

o    ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه حداقل رتبه 5 در حوزه فناوری اطلاعات یا ارتباطات الزامی است.

o    تضمین شرکت در مناقصه مبلغ3.500.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده 700793873616بانك شهر، شعبه ادیب به نام شرکت مترو منطقه اصفهان باشد.

o    به اسنادفاقد امضا، مشروط، مبهم ، فاقد سپرده شرکت در مناقصه و همچنین اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

o  متقاضیان می بایست اسناد مناقصه و مدارک درخواست شده را به صورت مجزا در دو پاکت الف و ب تحویل گرفته شده و به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه دسته بندی و تحویل نمایند.

o    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

شروع تحویل گیری اسناد مناقصه

1403/03/07 

08:00

2

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

1403/03/26 

پایان وقت اداری

3

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست شرکت مترو منطقه اصفهان

1403/03/29 

پایان وقت اداری

4

کمیسیون مناقصه

1403/03/30 

09:00

 

  • 100

پیام بگذارید