جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی مزایده ضایعات

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را با شرایط زیر به صورت مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت روز پنجشنبه 1400/12/12  همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 12:00به واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.

تاریخ، ساعت و محل بازدید اقلام موضوع مزایده: فقط روز پنجشنبه 1400/12/12 از ساعت 10 الی 12صبح  آدرس محل بازدید: اصفهان، خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران شرکت مترومنطقه اصفهان

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت  به دبیرخانه شرکت مترو اصفهان ساعت 13  روز  پنجشنبه 1400/12/12 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه  1400/12/14 ساعت 9 صبح  در سالن جلسات شرکت مترو می باشد.

شرایط مزایده:

 -سپرده شرکت در مزايده مبلغ 200.000.000 ریال(معادل بیست میلیون تومان) مي باشد که بايد توسط پيشنهاد دهنده به صورت ضمانت نامه ، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره  700793873616 نزد بانک شهر شعبه ادیب به نام شرکت مترو  اصفهان بابت تضمین شرکت در مزایده خرید ضایعات ارائه گردد.
-بالاترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود.
-در صورتيکه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نمايند سپرده شرکت در مزايده ایشان به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد.
-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی تمامی صفحات آنرا امضا کرده وبه همراه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.
-جهت بازدید از اقلام ضایعات در تاریخ و ساعت قید شده همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
-بازدید از اقلام موضوع مزایده فقط در تاریخ و ساعت  اعلام شده امکان پذیر خواهد بود.
-مالیات بر ارزش افزوده  و همچنین هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
-میزان و مقدارهای مربوط به مورد مزایده تماما تقریبی بوده و در موقع تحویل کالای موضوع مزایده ،تمام اقلام با حضور نماینده شرکت مترو اصفهان توزین و برنده  مزایده موظف به خرید آن بر مبنای قیمت پیشنهادی خود می با شد.
-کلیه هزينه های مربوط به  بارگیری،حمل و نقل کالای مورد مزایده، توزین و ... برعهده برنده مزایده می باشد.      
-شرکت کننده در مزایده موظف به ارائه قیمت وخرید کلیه اقلام ضایعاتی به صورت بسته ای می باشد وبه پیشنهادات تک آیتمی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-هزینه دریافت اسناد مزايده  مبلغ 500.000 ريال (معادل پنجاه هزار تومان) می باشد که می بایست به حساب شماره  700793873616 نزد بانک شهر شعبه ادیب به نام شرکت مترو اصفهان واريز و فيش مربوطه جهت دریافت اسناد و بازدید اقلام ضایعاتی به دفتر امور قراردادهای شرکت مترو اصفهان ارائه گردد.
-پس از افتتاح پاکت های حاوی پيشنهادات و تعيين نفرات اول، دوم و سوم مزايده تضمين شرکت در مزايده نفرات بعدی مسترد خواهد شد مگر در مواردی که بنا به نظر  شرکت مترو اصفهان لازم باشد برای مدت معين ديگری نگهداری شود.

پيشنهاد دهندگان اعم از اشخاص حقيقی يا حقوقی بايستی مشمول ممنوعيت مقرر در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قانون منع مداخله کارگزاران دولت در معاملات دولتی مصوب 22 ديماه 1337 نباشند و چنانچه خلاف آن ثابت شود طبق مقررات قانونی مزبور با  شرکت کننده در مزایده رفتار خواهد شد.

شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني كه برنده مزايده بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.     

اقلام ضایعات به شرح زیر می باشند:

نوع ضایعات

مقدار تقریبی

باطری (یو پی اس)

4000 کیلو گرم

ترانس و بالاست مهتابی

300 کیلو گرم

ترانش ولتاژ ضایعاتی

320 کیلو گرم

آهن آلات

5000 کیلو گرم

روغن سوخته

2000 کیلو گرم


  • 1400/11/28
  • 70