جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

به نام خدا

آگهی  تمدید مناقصه شماره  T-1400/20

با موضوع : انجام خدمات فنّي مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک شرکت مترو منطقه اصفهان

شرکت مترو منطقه اصفهان  در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.

شرایط و مشخصات مناقصه:

  • موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی
  • مدت انجام کار: 12 ماه
  • هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ500.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616   بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.  
  • شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی ، مدیران و صاحبان مجاز امضا الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.

جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.

در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم و یا سوم  مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفر دوم و سوم نیز حاکم می باشد.

داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن الزامی است.

فرایند مناقصه به صورت دو مرحله ای خواهد بود و از شرکتهایی که امتیاز لازم از ارزیابی را کسب نمایند متعاقبا جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

 

جدول زمانبندی

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

چاپ آگهی روزنامه

شنبه 1400/09/27


2

زمان شروع تحویل گیری اسناد ارزیابی کیفی

یکشنبه 1400/09/28

8 صبح

3

آخرین مهلت تحویل گیری اسناد ارزیابیکیفی

پنجشنبه1400/10/02

پایان وقت اداری

4

آخرین مهلت تحویل دهی اسناد ارزیابیتکمیل شده به واحد دبیرخانه شرکت مترو

شنبه 1400/10/04

پایان وقت اداری

5

جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران متقاضی

یکشنبه 1400/10/05

9 صبح

  • 1400/09/28
  • 68