جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی

به نام خدا

آگهی مناقصه شمارهT-1400/15

موضوع : حفاظت، حراست و نگهبانی ساختمان های اداری ،دپوی مرکزی کاوه ،انبار شاهین شهر و دیگرانبارها ،ایستگاه ها، توقفگاهها به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه، شفت های میان تونلی، پله های فرار و سایر مکانها

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "حفاظت ، نگهبانی و حراست از ساختمان های اداری ،دپوی مرکزی کاوه ،انبار شاهین شهر و دیگرانبارها ،ایستگاه ها، توقفگاهها به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه، شفت های میان تونلی، پله های فرار و سایر مکانها را به صورت حجمی به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به موسسات واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه موسسات واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسنادارزیابی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.

شرایط و مشخصات مناقصه:

  • موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی
  • مدت انجام کار: 12 ماه
  • هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 700793873616   بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.  

ارائه مجوز فعالیت دارای اعتبار از پلیس پیشگیری جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ضمنا متقاضیان می بایست آمادگی لازم و کامل بمنظور تجهیز نیروهای تحت امر به ملزومات حفاظتی در چارچوب قوانین موجود را دارا باشند.

  • برنده مناقصه الزاماً می بایست در شهر اصفهان ( مناطق 15 گانه ) دارای دفتر کار مناسب با شرایط قرارداد باشد.

داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن الزامی است.

فرایند مناقصه به صورت دو مرحله ای خواهد بود و از شرکتهایی که امتیاز لازم از ارزیابی را کسب نمایند متعاقبا جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

  • شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.

جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.

در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم و یاسوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفر دوم و سوم نیز حاکم می باشد.

لازم به ذکر است به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • تضمین شرکت در مناقصه صرفا برای متقاضیانی که در فرایند ارزیابی امتیاز لازم را کسب نموده و از آنها برای ادامه فرایند مناقصه به صورت مکتوب دعوت به عمل می آید، مبلغ 10.000.0000.0000ريال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده 700793873616بانك شهر، شعبه ادیب به نام شرکت مترو منطقه اصفهان باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

 

جدول زمانبندی                                                                                              

ردیف

عنوان

ساعت

تاریخ

1

چاپ آگهی روزنامه


پنجشنبه

1400/09/04

2

زمان شروع تحویل گیری اسناد ارزیابی کیفی

ساعت 8 صبح

شنبه

1400/09/06

3

آخرین مهلت تحویل گیری اسناد ارزیابیکیفی

پایان وقت اداری

پنجشنبه

1400/09/11

4

آخرین مهلت تحویل دهی اسناد ارزیابیتکمیل شده به واحد دبیرخانه شرکت مترو

پایان وقت اداری

شنبه

1400/09/13

5

جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران متقاضی

ساعت8 صبح

یکشنبه

1400/09/14

  • 1400/09/07
  • 72