جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی مناقصه سامانه تهویه و دفع دود

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات سامانه تهویه و دفع دود خط یک قطار شهری اصفهان را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.

شرایط و مشخصات مناقصه:

موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی
مدت انجام کار: 12 ماه
هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره:700793873616بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادها گردد.  
شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.

در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفر دوم نیز حاکم می باشد.

داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن الزامی است.


ارائه سوابق مثبته در خصوص انجام خدمات نگهداری و تعمیرات و یا ساخت سامانه تهویه و دفع دود در مترو یا سازه های زیر زمینی خاص و یا خدمات مشابه.

فرایند مناقصه به صورت دو مرحله ای خواهد بود و از شرکت هایی که امتیاز لازم از ارزیابی را کسب نمایند متعاقبا جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.

    تضمین شرکت در مناقصه صرفا برای متقاضیانی که در فرایند ارزیابی امتیاز لازم را کسب نموده و از آنها برای ادامه فرایند مناقصه به صورت مکتوب دعوت به عمل می آید، مبلغ  2.000.000.000ريال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده 700793873616بانك شهر، شعبه ادیب به نام شرکت مترو منطقه اصفهان باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

جدول زمانبندی

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

شروع تحویل گیری اسناد ارزیابی

یکشنبه 1400/07/11

8 صبح

2

آخرین مهلت تحویل گیری اسناد ارزیابی

یکشنبه 1400/07/18

پایان وقت اداری

3

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده به واحد دبیرخانه شرکت مترو

پنجشنبه 1400/07/22

پایان وقت اداری

4

جلسه بررسی مدارک ارائه شده شرکتهای متقاضی

شنبه 1400/07/24

ساعت 9 صبح


 

  • 1400/07/16
  • 65