جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی غرفه های تجاری

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه های تختی و شهدا را با مشخصات ذیل به مدت یک سال واگذار نماید.


ساعت و نحوه فعالیت

امکانات

میران ودیعه(ریال)

مساحت تقریبی

(متر مربع )

شماره غرفه

محل غرفه

ردیف

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T1

ایستگاه تختی

1

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T2

ایستگاه تختی

2

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T3

ایستگاه تختی

3

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T4

ایستگاه تختی

4

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T5

ایستگاه تختی

5

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T6

ایستگاه تختی

6

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T7

ایستگاه تختی

7

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T9

ایستگاه تختی

9

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

150.000.000

12.1

T10

ایستگاه تختی

10ساعت و نحوه فعالیت

امکانات

میران ودیعه(ریال)

مساحت تقریبی

(متر مربع )

شماره غرفه

محل غرفه

ردیف

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

9.5

SH1

ایستگاه شهدا

1

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14

SH2

ایستگاه شهدا

2

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14.5

SH3

ایستگاه شهدا

3

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

12

SH4

ایستگاه شهدا

4

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14

SH5

ایستگاه شهدا

5

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

15.7

SH6

ایستگاه شهدا

6

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

31

SH7

ایستگاه شهدا

7

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14

SH8

ایستگاه شهدا

8

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14.5

SH9

ایستگاه شهدا

9

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14.5

SH10

ایستگاه شهدا

10

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

14

SH11

ایستگاه شهدا

11

مطابق ساعت فعالیت ایستگاه

بدون آب و تلفن، دارای انشعاب برق

300.000.000

15.7

SH12

ایستگاه شهدا

12

 

شرایط:

 • متقاضیان می توانند به منظور دیدن غرفه ها از ساعت 09:00 الی 13:00 روز چهارشنبه 1400/04/23 به مسئول ایستگاه های مذکور مراجعه  و در صورت داشتن ابهام و یا سوال فرم مربوطه را از مسئول ایستگاه تحویل و پس از تکمیل به ایشان عودت  فرمایند.
 • متقاضیان می توانند از تاریخ 24/  04 / 1400 تا پایان وقت اداری 29/  04 / 1400 جهت دریافت اسناد به دفتر امور قراردادهای شرکت مترو واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه فرمایند.
 • متقاضیان میبایست حداکثر تا ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 با به همراه داشتن اسناد (کلیه صفحات امضا شده)، اصل  و کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی به واحد امورقراردادها به نشانی اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه نمایند.
 • شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود. 
 • شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده بصورت كتبي اعلام گردد.
 • رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده می‌باشد.
 • متقاضیان میبایست در صورت برنده شدن ودیعه ذکر شده در جدول بالا را جهت تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد ارائه نماید که در پایان قرار داد در صورت عدم بدهی بابت اجاره و عدم درخواست فسخ و تحویل موضوع قرار داد، مسترد خواهد شد.
 • به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه کسورات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده  می باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد تشریح گردیده است

شرکت مترو منطقه اصفهان

 • 1400/04/19
 • 71