یکشنبه, 19 آذر 1402

آگهی مناقصه شماره T- 1402/24

به نام خدا

آگهی مناقصه شماره 1402/24 T-

موضوع : انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات پست های برق توزیعLPS، پست های برق ترکشنTPS، شبکه کابل های 20 کیلوولت دفنی و غیردفنی و شبكه بالاسري (OCS) با ولتاژ 1500 VDC خط يك

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات پست های برق توزیعLPS، پست های برق ترکشنTPS، شبکه کابل های 20 کیلوولت دفنی و غیردفنی و شبكه بالاسري (OCS) با ولتاژ 1500 VDC خط يك را از طریق مناقصه واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.

شرایط و مشخصات مناقصه:

 •  موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی
 •  مدت انجام کار:یکسال شمسی می باشد.
 •  هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ  1.300.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 8133227758  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد دبیرخانه گردد.  
 •  شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.
 •  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.
 •  جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی  می‌باشند.
 •  در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و برابر قوانین و مقررات با نفر دوم و یا سوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفرات بعدی نیز حاکم می باشد.
 •  ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار  و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن الزامی است.
 •  گواهی نامه تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه حداقل در رتبه 5 ر شته نیرو الزامی است.
 •  داشتن سابقه قرارداد نگهداری و تعمیرات مرتبط با  موضوع مناقصه  با دستگاه های دولتی ونیمه دولتی در 5 سال اخیر و با حداقل مبلغ قرارداد بیست میلیارد ریال . ارائه اسناد آن شامل مفاصاحساب قراردادهای قبلی و یا تصویر صفحه موضوع و امضا قرارداد به همراه سایر اسناد مناقصه الزامی است.
 •  تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 7.000.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده 700793873616بانك شهر، شعبه ادیب به نام شرکت مترو منطقه اصفهان باشد.
 •  به اسنادفاقد امضا، مشروط، مبهم ، فاقد سپرده شرکت در مناقصه و همچنین اسنادی که سوابق قراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه ارائه نشده باشند و اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 •  شرکت مترو منطقه اصفهان مختار به افزایش و کاهش قرارداد تا بیست و پنج درصد می باشد.
 •  متقاضیان می بایست اسناد مناقصه و مدارک درخواست شده را به صورت مجزا در دو پاکت الف و ب تحویل گرفته شده و به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه دسته بندی و تحویل نمایند.
 •  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

جدول زمانبندی

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

شروع تحویل گیری اسناد مناقصه

سه شنبه          1402/07/04                

08:00

2

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

پنجشنبه          1402/07/13          

پایان وقت اداری

3

آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه به واحد حراست شرکت مترو

سه شنبه          1402/07/18              

پایان وقت اداری

4

کمیسیون مناقصه

چهارشنبه        1402/07/19       

09:00

 • 1402/07/04
 • 199