یکشنبه, 19 آذر 1402

آگهی مزایده فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر

آگهی مزایده فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر

به نام خدا

آگهی مزایده

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر را با مشخصات ذیل  به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف

شماره

تجاری/ اداری

مساحت تقریبی

(متر مربع)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مبلغ پایه اجاره به ازای هر ماه(ریال)

مبلغ رهن

(ریال)

ساعت و نحوه فعالیت

1

مجموعه تجاری اداری

شامل 24 واحد تجاری و 7 واحد اداری و 2 مجموعه سرویس بهداشتی

1000

1.420.800.000

1.184.000.000

11.350.000.000

داخل ایستگاه

شرایط:

1.     مدت اجاره 1 سال شمسی است که در صورت رضایت موجر(شرکت مترو اصفهان) از مستاجر قابل تمدید تا دو دوره یکساله دیگر و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

2.     هزینه دریافت اسنادمزایده 1.300.000ریال(یک میلیون و سیصد هزار ریال) می باشد که متقاضیان می بایست اصل فیش واریزی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه را در زمان دریافت اسناد تحویل نمایند.

3.     متقاضیان می توانند از تاریخ 1402/05/24 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1402/06/05 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت مترومنطقه اصفهان واقع در اصفهان - خیابان کاوه - بعد از پل شهید چمران -ساختمان قطار شهری - طبقه 5 مراجعه فرمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09054669082 تماس حاصل فرمایند .

4.     متقاضیان می توانند به منظور دیدن فضاهای موضوع مزایده فقط از ساعت 10 الی12 روز یکشنبه 1402/05/29 و 14:00 الی 20:00 روزشنبه 1402/06/04 به مسئول و یا حراست ایستگاه کارگر مراجعه فرمایند.

5.     ارائه سپرده شرکت در مزایده (به مبلغ ذکر شده در جدول بالا) بصورت واریز نقدی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی (با موضوع ضمانت نامه شرکت در مزایده) با اعتبار حداقل سه ماه شمسی.

سپرده شرکت مزایده و همچنین ضمانت انجام تعهدات پس از انعقاد قرارداد فقط می بایست به نام متقاضی حضور در مزایده باشد در غیر این صورت پیشنهاد دهنده از فرایند مزایده حذف خواهد شد.

6.   متقاضیان میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1402/06/07 اسناد مزایده را به واحد حراست شرکت مترو منطقه اصفهان به نشانی اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه همکف تحویل نمایند.

7.     پیشنهادات واصله  ساعت 8 صبح روزچهارشنبه 1402/06/08 در کمیسیون مزایده شرکت مترو مفتوح و برابر مقررات  نتیجه آن اعلام خواهد شد.

8.  به پیشنهادهای بدون امضا، ناقص، مبهم ،مشروط و فاقد سپرده شرکت در مزایده وهمچنین پیشنهادات واصله بعد از زمان اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و از فرایند مزایده حذف خواهد شد.

9.     بالاترین پیشنهاد واصله، برنده مزایده خواهد بود.

10.           شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده بصورت كتبي اعلام گردد.

11.            رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مزایده می‌باشد.

12.            در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان ضبط خواهد شد و مطابق ضوابط و مقررات  با نفرات دوم و یا سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد لازم به ذکر است شرایط ذکر شده برای نفرات دوم و سوم نیز به همین نحو خواهد بود.

13.            کلیه کسور قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.

14.            مدت تجهیز و آماده سازی فضای موضوع مزایده حداکثر دوماه شمسی خواهد بود.

15.            ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده تشریح گردیده است.

شرکت مترو منطقه اصفهان

 

  • 1402/05/23
  • 418