یکشنبه, 19 آذر 1402

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه دفاع مقدس(صفه)

به نام خدا

آگهی مزایده

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه دفاع مقدس(صفه) را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.


واحدهای تجاری زیر گذر صفه

ردیف

شماره تجاری

مساحت تقریبی

(متر مربع)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مبلغ پایه اجاره به ازای هر ماه(ریال)

مبلغ رهن

(ریال)

ساعت و نحوه فعالیت

1

SO1

43.42

9.900.000

16.500.000

165.000.000

بیرون ایستگاه

2

SO2

28.35

9.000.000

15.000.000

165.000.000

بیرون ایستگاه

3

SO3

42.43

9.900.000

16.500.000

165.000.000

بیرون ایستگاه

4

SO4

37.33

10.560.000

17.600.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

5

SO5

39.50

10.560.000

17.600.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

6

SO6

62.84

10.560.000

17.600.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

7

SO7

50.23

10.800.000

18.000.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

8

SO8

37.32

10.800.000

18.000.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

9

SO9

44.64

10.560.000

17.600.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

10

SO10

38.74

11.220.000

18.700.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

11

SO11

36.76

13.200.000

22.000.000

220.000.000

بیرون ایستگاه

12

SO12

42.23

9.900.000

16.500.000

165.000.000

بیرون ایستگاه

13

SO13

28.17

9.000.000

15.000.000

165.000.000

بیرون ایستگاه

14

SO14

43

9.900.000

16.500.000

165.000.000

بیرون ایستگاه

 

نکته: امکان واگذاری کلیه تجاری های جدول بالا به صورت یکجا به یک متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی آن توسط کمیسیون مزایده شرکت مترو منطقه اصفهان وجود دارد بدیهی است شرکت مترو در رد و یا قبول این پیشنهاد مختار خواهد بود و پیشنهاد دهنده هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

 

واحدهای تجاری تیکت هال ایستگاه دفاع مقدس

ردیف

شماره تجاری

مساحت تقریبی

(متر مربع)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مبلغ پایه اجاره به ازای هر ماه(ریال)

مبلغ رهن

(ریال)

ساعت و نحوه فعالیت

1

SO15

36.4

16.800.000

28.000.000

300.000.000

داخل ایستگاه

2

SO16

21.7

12.000.000

20.000.000

200.000.000

داخل ایستگاه

3

SO17

35.8

16.200.000

27.000.000

300.000.000

داخل ایستگاه

 

شرایط:

 •  مدت اجاره 1 سال شمسی است که در صورت رضایت موجر(شرکت مترو اصفهان) از مستاجر قابل تمدید تا دو دوره یکساله دیگر و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
 •  هزینه دریافت اسنادمزایده 1.300.000ریال(یک میلیون و سیصد هزار ریال) می باشد که متقاضیان می بایست اصل فیش واریزی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه را در زمان دریافت اسناد تحویل نمایند.
 •  متقاضیان می توانند از تاریخ 1402/03/13 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/03/22 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت مترومنطقه اصفهان واقع در اصفهان - خیابان کاوه - بعد از پل شهید چمران -ساختمان قطار شهری - طبقه 5 مراجعه فرمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09054669082 تماس حاصل فرمایند و یا همه روزه از ساعت 9 الی 15 به دفتر امور تجاری های خط یک واقع در ایستگاه شهید باهنر(ابتدای خیابان کاوه، ورودی شرقی ایستگاه) مراجعه فرمایند.
 •  متقاضیان می توانند به منظور دیدن فضاهای موضوع مزایده فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز چهارشنبه 1402/03/17 و 14:00 الی 20:00 روز یکشنبه 1402/03/21 به مسئول و یا حراست ایستگاه دفاع مقدس مراجعه فرمایند.
 •  ارائه سپرده شرکت در مزایده (به مبلغ ذکر شده در جدول بالا) بصورت واریز نقدی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی (با موضوع ضمانت نامه شرکت در مزایده) با اعتبار حداقل سه ماه شمسی.
 •  متقاضیان میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1402/03/24 اسناد مزایده را به واحد حراست شرکت مترو منطقه اصفهان به نشانی اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه همکف تحویل نمایند.
 •  پیشنهادات واصله  ساعت 08:30 صبح روز پنجشنبه 1402/03/25 در کمیسیون مزایده شرکت مترو مفتوح و برابر مقررات  نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 •  به پیشنهادهای بدون امضا، مبهم ،مشروط و فاقد سپرده شرکت در مزایده وهمچنین پیشنهادات واصله بعد از زمان اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و از فرایند مزایده حذف خواهد شد.
 •  بالاترین پیشنهاد واصله، برنده مزایده خواهد بود.
 •  شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده بصورت كتبي اعلام گردد.
 •  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مزایده می‌باشد.
 •  در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان ضبط خواهد شد و مطابق ضوابط و مقررات  با نفرات دوم و یا سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد لازم به ذکر است شرایط ذکر شده برای نفرات دوم و سوم نیز به همین نحو خواهد بود.
 •  کلیه کسور قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.
 •  ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده تشریح گردیده است.

شرکت مترو منطقه اصفهان

 • 1402/03/13
 • 724