چهار شنبه, 03 مرداد 1403

آگهی مزایده فضاهای تجاری خیابان چهارباغ عباسی

به نام خدا

آگهی مزایده

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی فضاهای تجاری خیابان چهارباغ عباسی  را با مشخصات ذیل  به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف

شماره تجاری

مساحت تقریبی(مترمربع)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مبلغ پایه اجاره به ازای هر ماه(ریال)

مبلغ رهن(ریال)

ساعت و نحوه فعالیت

1

تجاری شرقی

(دو طبقه)

28

168.000.000

280.000.000

2.800.000.000

بیرون ایستگاه

2

تجاری غربی

(دو طبقه)

69

480.000.000

800.000.000

4.000.000.000

بیرون ایستگاه

 

شرایط:

 •  مدت اجاره 1 سال شمسی است که در صورت رضایت موجر(شرکت مترو اصفهان) از مستاجر قابل تمدید تا دو دوره یکساله دیگر و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
 •  هزینه دریافت اسنادمزایده 1.300.000ریال(یک میلیون و سیصد هزار ریال) می باشد که متقاضیان می بایست اصل فیش واریزی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه را در زمان دریافت اسناد تحویل نمایند.
 •  متقاضیان می توانند از تاریخ 1402/03/13 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/03/22 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت مترومنطقه اصفهان واقع در اصفهان - خیابان کاوه - بعد از پل شهید چمران -ساختمان قطار شهری - طبقه 5 مراجعه فرمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09054669082 تماس حاصل فرمایند و یا همه روزه از ساعت 9 الی 15 به دفتر امور تجاری های خط یک واقع در ایستگاه شهید باهنر(ابتدای خیابان کاوه، ورودی شرقی ایستگاه) مراجعه فرمایند.
 •  متقاضیان می توانند به منظور دیدن فضاهای موضوع مزایده فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز چهارشنبه 1402/03/17و 14:00 الی 20:00 روز یکشنبه 1402/03/21 به مسئول و یا حراست ایستگاه انقلاب مراجعه فرمایند.
 •  ارائه سپرده شرکت در مزایده (به مبلغ ذکر شده در جدول بالا) بصورت واریز نقدی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی (با موضوع ضمانت نامه شرکت در مزایده) با اعتبار حداقل سه ماه شمسی.
 •  متقاضیان میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1402/03/24 اسناد مزایده را به واحد حراست شرکت مترو منطقه اصفهان به نشانی اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه همکف تحویل نمایند.
 •  پیشنهادات واصله  ساعت 08:30 صبح روز پنجشنبه 1402/03/25 در کمیسیون مزایده شرکت مترو مفتوح و برابر مقررات  نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 •  به پیشنهادهای بدون امضا، مبهم ،مشروط و فاقد سپرده شرکت در مزایده وهمچنین پیشنهادات واصله بعد از زمان اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و از فرایند مزایده حذف خواهد شد.
 •  بالاترین پیشنهاد واصله، برنده مزایده خواهد بود.
 •   شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده بصورت كتبي اعلام گردد.
 •  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مزایده می‌باشد.
 •  در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان ضبط خواهد شد و مطابق ضوابط و مقررات  با نفرات دوم و یا سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد لازم به ذکر است شرایط ذکر شده برای نفرات دوم و سوم نیز به همین نحو خواهد بود.
 •  کلیه کسور قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.
 •  ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده تشریح گردیده است.

 

شرکت مترو منطقه اصفهان

 • 1402/03/13
 • 717