چهار شنبه, 03 مرداد 1403

آگهی مناقصه شماره 1402/21 T- موضوع : انجام خدمات بهره برداری چهار ایستگاه منتخب خط یک مترو اصفهان

به نام خدا

آگهی مناقصه شماره 1402/21 T-

موضوع : انجام خدمات بهره برداری چهار ایستگاه منتخب خط یک مترو اصفهان

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات بهر ه برداری چهار ایستگاه منتخب خط یک مترو اصفهان خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.

شرایط و مشخصات مناقصه:

 •   موضوع مناقصه: به شرح مندرج در متن آگهی
 •   مدت انجام کار:یکسال شمسی می باشد.
 •    هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ  1.300.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره: 8133227758  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز و اصل فیش به همراه معرفی نامه رسمی تحویل واحد دبیرخانه گردد.
 •    شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.
 •  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.
 •  جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.
 •    در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم و یا سوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفرات بعدی نیز حاکم می باشد.
 •    ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار  و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن الزامی است.
 •    داشتن گواهی صلاحیت شرکتهای خدماتی با حداقل رتبه 6 از اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی الزامی است.
 •   به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •    تضمین شرکت در مناقصه صرفا برای متقاضیانی که در فرایند ارزیابی امتیاز لازم را کسب نموده و از آنها برای ادامه فرایند مناقصه به صورت مکتوب دعوت به عمل می آید، مبلغ 5.000.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده 700793873616بانك شهر، شعبه ادیب به نام شرکت مترو منطقه اصفهان باشد.
 •   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

 

 

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

شروع تحویل گیری اسناد ارزیابی کیفی مناقصه

سه شنبه 1402/03/02

08:00

2

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه

چهارشنبه 1402/03/17

پایان وقت اداری

3

آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ارزیابی به واحد دبیرخانه شرکت مترو

دو شنبه 1402/03/22

پایان وقت اداری

 

 

 

شرکت مترو منطقه اصفهان

 • 1402/03/01
 • 575