چهارشنبه, 19 بهمن 1401

آگهی مناقصه آسانسور و پله برقی

آگهی مناقصه آسانسور و پله برقی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهـداري و تعمیرات تا سقف 84  دستگاه آسانسور  و انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهـداري و تعمیرات و شستشو و نظافت صنعتی تا سقف 175 دستگاه پله برقی واقع در خط یک "را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه 26/ 08 /1401 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.

موضوع

انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهـداري و تعمیرات تا سقف 84 دستگاه آسانسور و انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهـداري و تعمیرات و شستشو و نظافت صنعتی تا سقف 175 دستگاه پله برقی واقع در خط یک مترو اصفهان

شرایط :

  1.  متقاضیان واجد شرایط می بایست اسناد مورد نیاز را در قالب ارائه شده و در زمان مقرر تحویل نمایند.

  2.  شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.

   3. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد. 

4.  لازم به ذکر است به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5.  از پیمانکارانی که صلاحیت آنها بررسی و واجد شرایط باشند جهت ادامه فرایند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

مدارک مورد نیاز:

- ارائه تصویر خوانا از آگهی ثبت و آخرین تغییرات و اساسنامه شـرکت کـه در آن بـه موضـوع مناقصـه اشـاره شـده و بـه تأییـد اداره ثبـت شرکت ها رسیده باشد.

- ارائه تصویر کد اقتصادي از وزارت امور اقتصاد و دارایی.

- ارائه تصویر گواهی معتبر طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنایع و معادن .

- ارائه پروانه کسب معتبر از اتحادیه آسانسور پله برقی .

- داشتن حداقل 5 سال سابقه کاري از تاریخ ثبت شرکت در زمینه تعمیر، سرویس و نگهداري آسانسور.

-ارائه اسناد مثبته خرید و کاتالوگ های دستگاه های شستشویی مکانیزه پله های برقی.

- ارائه گواهی معتبرصلاحیت ایمنی پیمانکار الزامی است. 

جدول زمانبندی

شرح

ساعت

روز

تاريخ

شروع تحویل گیری اسناد مناقصه

08:00

یکشنبه

1401/08/15

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران

پایان وقت اداری

پنجشنبه

1401/08/26

آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ارزیابی به واحد دبیرخانه شرکت مترو

پایان وقت اداری

یکشنبه

1401/08/29

جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران

09:00

دوشنبه

1401/08/30

                                                                                                    شرکت مترو منطقه اصفهان


  • 1401/08/11
  • 283