جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی فراخوان شناسایی

     شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ساخت و بهره برداری از برخی فضاهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط یک را واگذار نمايد.

     لذا از کليه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه  1401/04/16 نسبت به کسب اطلاعات و ارسال مدارک خود اقدام فرمایند.

 

1.      متقاضیان می بایست موارد درخواستی زیر را به صورت پوشه بندی مجزا بر روی یک لوح فشرده(سی دی) رایت نموده ، روی سی دی را توسط صاحبان مجاز مهر و امضا نموده به همراه نامه رسمی تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه  1401/04/16 به واحد دبیرخانه این شرکت به نشانی:اصفهان خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 تحویل فرمایند:

مدارک مورد نیاز:

1-     تصویر آخرين آگهی تغييرات روزنامه در مورد امضای مجاز پيشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور

2-    آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات

3-     گواهی ارزش افزوده

4-    مجوز تبلیغات معتبر صادر شده از مراجع ذی صلاح

5-     پروانه تاسیس معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

6-     اظهار نامه مالیاتی دو سال اخیر

7-    آخرین برگ تشخیص و آخرین برگ قطعی مالیات

8-     گزارش حسابرسی دو سال اخیر

9-     برگ مفاصاحساب از تامین اجتماعی (برگ استعلام بدهی تامین)

10-  ارائه سوابق اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان

11-   سوابق کاری مرتبط با موضوع فراخوان (با ارائه تصویر قرارداد با شرکت ها و یا سازمانهای مختلف) و...

2.      ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و این فراخوان صرفا به منظور شناسایی شرکتها و موسسات دارای صلاحیت می باشد.

 شرکت مترو منطقه اصفهان

 

  • 1401/04/02
  • 114