جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی مناقصه اعلام و اطفا حریق

آگهی مناقصه اعلام و اطفا حریق

آگهی مناقصه

  شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سیستم ها و سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی فضاهای خط یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد ضمن مطالعه شرایط ذیل نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.

1.   هزینه دریافت اسناد مناقصه مبلغ 500.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره:  700793873616 بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز  و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.  

2.   مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 3.000.000.000ریال می باشد.

3.    مدت قرارداد 12 ماه شمسی می باشد.

4.    شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده مناقصه بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

5.   رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مناقصه می‌باشد.

6.   جهت انعقاد قرارداد، برنده مناقصه مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مناقصه و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.

  7.    در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم و یا سوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.لازم به ذکر شرایط ذکر شده برای نفرات دوم و سوم نیز حاکم می باشد.

8.     ارائه مجوز معتبر فعالیت از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در زمینه موضوع مناقصه  الزامی است.

9.     ارائه گواهی  معتبر تایید صلاحیت پیمانکاران.

10.   ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و یا اسناد مثبته جهت اخذ آن.

11.    فرایند مناقصه به صورت دو مرحله ای خواهد بود و از شرکتهایی که امتیاز لازم از ارزیابی را کسب نمایند متعاقبا جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

10.    لازم به ذکر است به اسنادی که بعد از موعد مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11.    هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود که پس از اعلام بنده شده می بایست به حساب اعلام شده توسط کارفرما واریز نموده و اصل فیش را تحویل امور مالی نماید.

 

جدول زمانبندی

آگهی روزنامه


شنبه

1401/03/21

شروع تحویل گیری اسناد ارزیابی

08:00

یکشنبه

1401/03/22

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی

پایان وقت اداری

یکشنبه

1401/03/29

آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ارزیابی به واحد دبیرخانه

پایان وقت اداری

دوشنبه

1401/03/30


شرکت مترو منطقه اصفهان

  • 1401/03/22
  • 145