پنجشنبه, 18 خرداد 1402
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه دفاع مقدس(صفه)

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه دفاع مقدس(صفه)

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه دفاع مقدس(صفه) را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری/ اداری ایستگاه دانشگاه

آگهی مزایده فضاهای تجاری/ اداری ایستگاه دانشگاه

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری/ اداری ایستگاه دانشگاه را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه کوی امام

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه کوی امام

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه کوی امام را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر

آگهی مزایده فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه آزادی

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه آزادی

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه آزادی را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای اداری ایستگاه شریعتی

آگهی مزایده فضاهای اداری ایستگاه شریعتی

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای اداری ایستگاه شریعتی را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری خیابان چهارباغ عباسی

آگهی مزایده فضاهای تجاری خیابان چهارباغ عباسی

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی فضاهای تجاری خیابان چهارباغ عباسی را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری/نمایشگاهی ایستگاه امام حسین

آگهی مزایده فضاهای تجاری/نمایشگاهی ایستگاه امام حسین

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری/نمایشگاهی ایستگاه امام حسین را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری/ اداری ایستگاه تختی

آگهی مزایده فضاهای تجاری/ اداری ایستگاه تختی

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری/ اداری ایستگاه تختی را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه شهدا

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه شهدا

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه شهدا را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری / اداری ایستگاه مفتح

آگهی مزایده فضاهای تجاری / اداری ایستگاه مفتح

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری / اداری ایستگاه مفتح را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه گلستان

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه گلستان

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه گلستان را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه بهارستان

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه بهارستان

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه بهارستان را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه قدس

آگهی مزایده فضاهای تجاری ایستگاه قدس

 • 1402/03/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تجاری ایستگاه قدس را با مشخصات ذیل از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مناقصه شماره 1402/21 T- موضوع : انجام خدمات بهره برداری چهار ایستگاه منتخب خط یک مترو اصفهان

آگهی مناقصه شماره 1402/21 T- موضوع : انجام خدمات بهره برداری چهار ایستگاه منتخب خط یک مترو اصفهان

 • 1402/03/01
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات بهر ه برداری چهار ایستگاه منتخب خط یک مترو اصفهان خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه شماره 1402/20 - T انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سیستم ها و سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی خط یک مترو اصفهان

آگهی مناقصه شماره 1402/20 - T انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سیستم ها و سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی خط یک مترو اصفهان

 • 1402/02/27
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد" انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سیستم ها و سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی خط یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه شماره1402/18 T- فراخوان ،تامین ،آموزش راهبر قطار برقی شهری و انجام خدمات راهبری قطارهای برقی در خط و پایانه شرکت مترو منطقه اصفهان

آگهی مناقصه شماره1402/18 T- فراخوان ،تامین ،آموزش راهبر قطار برقی شهری و انجام خدمات راهبری قطارهای برقی در خط و پایانه شرکت مترو منطقه اصفهان

 • 1402/02/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام فراخوان، جذب و تامین نیرو(در چارچوب ماده پنج دستورالعمل آموزش، سنجش مهارت و صدور گواهینامه راهبری قطارهای برقی شهری مصوب یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ 15/02/1395) و انجام خدمات راهبری قطارهای برقی خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت معتبر خدماتی از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه شماره 1402/19T - انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک مترو اصفهان

آگهی مناقصه شماره 1402/19T - انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک مترو اصفهان

 • 1402/02/10
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک مترو اصفهان را به مدت 12 ماه شمسی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک مترو اصفهان

آگهی مناقصه انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک مترو اصفهان

 • 1401/12/07
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک مترو اصفهان را به مدت 12 ماه شمسی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات سامانه تهویه و دفع دود خط یک مترو اصفهان

آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات سامانه تهویه و دفع دود خط یک مترو اصفهان

 • 1401/12/07
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات سامانه تهویه و دفع دود خط یک قطار شهری اصفهان را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحددبیرخانه مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.