جمعه, 25 خرداد 1403
ایستگاه دفاع مقدس
 • 1401/03/24

ایستگاه دفاع مقدس

ایستگاه دفاع مقدس بیستمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه کوی امام
 • 1401/03/24

ایستگاه کوی امام

ایستگاه کوی امام نوزدهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه کارگر
 • 1401/03/24

ایستگاه کارگر

ایستگاه کارگر هجدهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه دانشگاه
 • 1401/03/24

ایستگاه دانشگاه

ایستگاه دانشگاه هفدهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه آزادی
 • 1401/03/24

ایستگاه آزادی

ایستگاه آزادی شانزدهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه دکتر شریعتی
 • 1401/03/24

ایستگاه دکتر شریعتی

ایستگاه دکتر شریعتی پانزدهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه سی و سه پل
 • 1401/03/24

ایستگاه سی و سه پل

ایستگاه سی و سه پل چهاردهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه انقلاب
 • 1401/03/24

ایستگاه انقلاب

ایستگاه انقلاب سیزدهمین ایستگاه خط یک متروی اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه امام حسین
 • 1401/03/24

ایستگاه امام حسین

ایستگاه امام حسین دوازدهمین و بزرگترین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه تختی
 • 1401/03/24

ایستگاه تختی

ایستگاه تختی یازدهمین و یکی از اصلی‌ترین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه شهدا
 • 1401/03/24

ایستگاه شهدا

ایستگاه شهدا دهمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه شهید باهنر
 • 1401/03/24

ایستگاه شهید باهنر

ایستگاه شهید باهنر نهمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه شهید چمران
 • 1401/03/24

ایستگاه شهید چمران

ایستگاه شهید چمران هشتمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه کاوه
 • 1401/03/24

ایستگاه کاوه

ایستگاه کاوه هفتمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه جابر
 • 1401/03/24

ایستگاه جابر

ایستگاه جابر ششمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه شهید علیخانی
 • 1401/03/24

ایستگاه شهید علیخانی

ایستگاه علیخانی پنجمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه مفتح
 • 1401/03/24

ایستگاه مفتح

ایستگاه مفتح چهارمین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه گلستان
 • 1401/03/24

ایستگاه گلستان

ایستگاه گلستان سومین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه بهارستان
 • 1401/03/24

ایستگاه بهارستان

ایستگاه بهارستان دومین ایستگاه خط یک مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن
ایستگاه قدس
 • 1401/03/24

ایستگاه قدس

اولین ایستگاه خط یک جهت آغاز سفر از شمال به جنوب شهر با مترو شرکت منطقه اصفهان
ادامه خواندن