جمعه, 21 مرداد 1401

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری را با شرایط زیر به صورت مزایده حضوری(حراج) به فروش رساند. لذا متقاضیان در صورت تمایل جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 ازساعت 8 صبح الي 12 ظهر با مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 700793873616بانک شهر شعبه ادیب اصفهان، نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام و برای دیدن خودرو فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز سه شنبه 1400/04/08 اقدام فرمایند.

 • محل بازدید خودرو: اصفهان خیابان کاوه جنب ایستگاه کاوه پارکینگ شبانه روزی.
 • آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شرکت مترو منطقه اصفهان: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 1400/04/08 می باشد.
 • بدیهی است به درخواست هایی که بعد از ساعت ذکر شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • جلسه مزایده ساعت 09:30 صبح روز شنبه 1400/04/08 در سالن جلسات شرکت مترو به نشانی اصفهان خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 برگزار می شود.

شرایط مزایده:

 • ارایه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 60.000.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 700793873616 بانک شهر به نام  شرکت مترو منطقه اصفهان یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و با اعتبارحداقل سه ماهه.
 • در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان ضبط خواهد شد.
 • بالاترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود.
 • شرکت مترو در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی تمامی صفحات آن را امضا کرده تسلیم نماید.
 • پرداخت مالیات و عوارض بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 • هزینه کارشناسی خودرو ، چاپ آگهی و نقل انتقال سند بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

مورد مزایده:

ردیف

نوع وسیله

مدل

رنگ

نوع سوخت

1

سمندLEX-EF7

1392

سفید-روغنی

بنزینی

 • 1400/04/05
 • 67